ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบเพื่อจัดชั้น ม.1และ ม.4 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมป์ ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 63
ระบบออนไลน์ -ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 08 เม.ย. 63
คำสั่งวันครู รร.โพธิ์ชัย ปี 2562 11 ม.ค. 62
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน และภาษาญ 08 ต.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์ฝึกทั 23 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประ 23 ม.ค. 61
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิืชัยชนูปถัมภ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นตัวแทน รร.มัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าแข่งขันชมรมTO
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่้ (1067/0) 15 ก.ค. 59
จบปี 29 ครับ คิดถึงเพือนทุกคน (1487/0) 23 พ.ย. 56
แก้ไขเนื้อเพลงใหม่ด้วยค่ะ (1691/1) 18 ธ.ค. 55
ฝากคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (1741/0) 21 พ.ย. 55
มิติใหม่ ชัยชนู (1753/1) 08 พ.ย. 55
ถึงคุณครูฟ้าแสดทุกท่าน (1718/2) 08 พ.ย. 55
ศิษย์เก่าเข้าห้องนี้คับ (1777/2) 08 พ.ย. 55
สวัสดีลูกๆชาวฟ้าแสดทุกคน (1766/7) 08 พ.ย. 55
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรมในโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1hGNDjttWWJfBT9YOhZxS9SCnusZrwM2R?usp=sharing
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1js_AMsy0ZbndYhhWcpl90UK2IEhdFqNy?usp=sharing

เข้าสู่เวบไซต์ด้วย Qr Code
แผนที่โรงเรียน
แนะนำฝ่ายบริหาร
บุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์