ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลออ แร่ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภาพร พันทะสาร
ครู คศ.3

นางสาวสมจิตร ชูศรีเมฆ
ครู คศ.3