ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกมล บุญสินชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธศาสตร์ กมลชู
ครู คศ.3

นายวุฒิชัย มูลเมืองแสน
พนักงานราชการ