ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมนตรี กาสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทินกร มลาขันธ์
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
ครู คศ.3

นางสาวพีริยา พันทะสาร
ครู คศ.3

นายสนธยา อินทรพจน์
ครู คศ.3

นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
ครู คศ.3

นางสาวสุวิชา จรบุรมณ์
ครู คศ.2