ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพีริยา พันทะสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทินกร มลาขันธ์
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
ครู คศ.3

นายสนธยา อินทรพจน์
ครู คศ.3

นางสาวสุวิชา จรบุรมณ์
ครู คศ.2

นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
ครู คศ.2

นายมนตรี กาสี
ครู คศ.2