ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันดี เขจรรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิจพร ขามชู
ครู คศ.3

นายวรรณ์ชัย กมลศิลป์
ครู คศ.3

นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
ครู คศ.3

นางเอื้อมพร นราทร
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
ครู คศ.1