ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมนูรัตน์ ผดุงสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิจพร ขามชู
ครู คศ.3

นางวันดี เขจรรักษ์
ครู คศ.3

นายวรรณ์ชัย กมลศิลป์
ครู คศ.3

นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
ครู คศ.3

นางเอื้อมพร นราทร
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
ครู คศ.1