ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดุสิต ดลปัดชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ครู คศ.2

นายทองพูน สุขรัตน์
ครู คศ.2

นายธนวัฒน์ ธนาไสย์
อัตราจ้าง