ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคุลี มณีโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิกร แหลมกีก่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเตรียมใจ ตาลทอง
ครู คศ.3

นายสุประเทพ บุญสินชัย
ครู คศ.3

นางสุรีย์พร บุญสินชัย
ครู คศ.3

นางนุจรินทร์ สุวรรณศรี
ครู คศ.2

นายสุบิล วรชัย
พนักงานราชการ

นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
พนักงานราชการ

นางสาววิไลภรณ์ สุขสะอาด
ครูอัตราจ้าง