ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา พลอาษา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม นาก้อนทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ จันทร์โตพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตร ภาคมฤค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต เดชอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ สืบชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร้อยตรี ประมวล ชาวเรือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีดา ลำมะนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายประทวน วิไลศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเข็มชาติ นันโท
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ชิณฮาด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ทินผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายรณการ สุทธิประภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน มโนเอื้อ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518