ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาธกา ตาลชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตน์ธนพร ตาลทอง
ครู คศ.3

นายชูศิลป์ ดงตะไน
ครู คศ.3

นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ครู คศ.3

นางสาวนันทนา ภานุมาศ
ครู คศ.3

นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ครู คศ.3