ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเพิ่ม นาก้อนทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสังเวช จอมคำสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชินกร โตกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา