ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 10 มี.ค. 64
ภาพกิจกรรม
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิืชัยชนูปถัมภ์
ชมรมTO BE NUMBER ONE
เอกสารวิชาการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562 21 ก.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 21 ก.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 21 ก.ย. 63
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 21 ก.ย. 63
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปศึกษา 21 ก.ย. 63
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 21 ก.ย. 63
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่้ (1397/0) 15 ก.ค. 59
จบปี 29 ครับ คิดถึงเพือนทุกคน (1711/0) 23 พ.ย. 56
แก้ไขเนื้อเพลงใหม่ด้วยค่ะ (2013/1) 18 ธ.ค. 55
ฝากคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (2074/0) 21 พ.ย. 55
มิติใหม่ ชัยชนู (2028/1) 08 พ.ย. 55
ถึงคุณครูฟ้าแสดทุกท่าน (2025/2) 08 พ.ย. 55
ศิษย์เก่าเข้าห้องนี้คับ (2050/2) 08 พ.ย. 55
สวัสดีลูกๆชาวฟ้าแสดทุกคน (2078/7) 08 พ.ย. 55
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน

เข้าสู่เวบไซต์ด้วย Qr Code
แผนที่โรงเรียน
แนะนำฝ่ายบริหาร
บุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์