ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนงนุช ศรีนุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ครู คศ.3

นางสาวธัญทิวา บุญศล
ครู คศ.3

นางณปภัช ชัยสุขจินดา
ครู คศ.3

นางเปรมจิต วงศ์กระโซ่
ครู คศ.3

นางสาวสุรีย์พร อนันต์
ครู คศ.2

นางพจนา มอไธสง
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร ปิตฝ่าย
ครู คศ.2

นางพจนีย์ หรเพลิด
พนักงานราชการ

นายวรเวช ละดาไสย์
พนักงานราชการ

นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า
พนักงานราชการ