ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเปรมจิต วงศ์กระโซ่
ครู คศ.3

นางนงนุช ศรีนุกูล
ครู คศ.3

นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ครู คศ.3

นางสาวธัญทิวา บุญศล
ครู คศ.3

นางสาวสุรีย์พร อนันต์
ครู คศ.2

นางพจนา มอไธสง
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร ปิตฝ่าย
ครู คศ.2

นางพจนีย์ หรเพลิด
พนักงานราชการ

นายวรเวช ละดาไสย์
พนักงานราชการ