ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสำนวน ผดุงสัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง หงษ์ศรีเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรัศมี สังข์วิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำคา แสนสัญญา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติธรรม จรบุรมณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรี จันอุดม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุปัน สุขโนนจารย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ชูศรีวาสน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ธรรมแท้
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายพรมมา แดนประเทือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์พร บุญสินชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณ ธรรมทิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวีระ ธรรมโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา พลอาษา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :