ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง

นายบุญรวม ผดุงสัตย์
นายกสมาคม

นายวัฒนา พลอาษา
กรรมการที่ปรึกษา

นายชินกร โตกลาง
เลขานุการ

นางผกามาศ คำแก้ว
อุปนายกคนที่ 1

นายธีรวัฒน์ โพธิ์กุดศรี
อุปนายกคนที่ 2

นายวรรณชัย กมลศิลป์
กรรมการ

นายยุทธศาสตร์ กมลชู
กรรมการ

นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายนิกร แหลมกีก่ำ
กรรมการ

นางอุษา ชมภูพฤกษ์
กรรมการ

นางรุ้งลาวัลย์ มุสิกา
กรรมการ

นายประเวส คำทองเทพ
กรรมการ

นางสาวสมจิตร ชูศรีเมฆ
เหรัญญิก

นางนลินี ขามช่วง
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางรัตน์มณี โพธิ์ชัยหล้า
กรรมการ

นายวิโรจน์ ชำนาญยงค์
กรรมการ

นางกัลยา จันอุดม
กรรมการ

นายสนทยา อินทรพจน์
นายทะเบียน

นางวาสนา แดนระเบียบ
กรรมการ

นางลำไย แสนโบราณ
กรรมการ

นายมนตรี กาสี
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางเอื้อมพร นราทร
ปฏิคม

นางสุรีย์พร อนันต์
ผู้ช่วยปฏิคม