ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน (อ่าน 4055) 25 ก.พ. 62
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 5227) 15 พ.ย. 60
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 4920) 27 ก.ย. 60
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 5041) 04 ก.ค. 60
แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 4940) 22 พ.ค. 60
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ (อ่าน 5354) 20 มี.ค. 60
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ (อ่าน 5624) 27 ก.พ. 60
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม (อ่าน 13833) 14 พ.ย. 59
เผยแพร่นวัตกรรม หนังสือเพิ่มเติม เรื่อง การแยกสาร (อ่าน 4431) 10 ส.ค. 59
การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสร (อ่าน 4705) 11 มี.ค. 59
เผยแพร่นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน (อ่าน 4685) 18 ธ.ค. 58
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อ่าน 5293) 10 พ.ย. 58
การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองเสมือนผสานการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤ (อ่าน 4650) 03 ก.ย. 58