ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ                                        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา     นางเอื้อมพร   นราทร

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา       2560

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อ-ความ

       กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโพธิ์-ชัยชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17 ชั่วโมง 2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนคำไทย ชุดที่ 2 เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนจดหมาย ชุดที่ 3 เรื่อง  การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนโฆษณา ชุดที่ 4 เรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนคำประพันธ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t–test)

         ผลการศึกษา พบว่า

          1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เท่ากับ  88.35/91.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6792 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.92

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ-อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ

พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ  4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 5226 ครั้ง