ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง       ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ผู้รายงาน     นายมนตรี  กาสี

สถานศึกษา   โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ


ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดนี้  ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เรื่อง  ความน่าจะเป็น   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจนำไปสู่ทักษะการคิดคำนวณและ

การวิเคราะห์โจทย์ตามความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เป็นสื่อการสอนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน  เป็นนวัตกรรมสำหรับครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน  การจัดหมู่  และความน่าจะเป็น


ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดนี้ เป็นชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุดที่  1  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นนี้  ผู้จัดทำได้คิดหาวิธีการและความรู้แบบที่ง่าย เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายและสะดวกต่อการเรียนการสอน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  ครูผู้สอน  ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 5040 ครั้ง