ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ
ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้และการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
                     เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผู้รายงาน         นางพจนา  มอไธสง
สถานศึกษา     โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี
การศึกษา      2559

                                                 บทคัดย่อ
         หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความสามารถได้ศึกษาค้นคว้าและประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างหลากหลายทั้งทักษะ การอ่าน การเขียน ความคิด คุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา อารมณ์ 
และความแตกต่างระกว่างบุคคล สอดคล้องกับการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการแยกสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติม3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน เรื่องการแยกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 24) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน
จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เรื่อง การแยกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test Dependent
        
        ผลการวิจัย พบว่า
        1. การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
เรื่อง การแยกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
89.49/84.93
        2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการแยกสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       3.การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
เรื่อง การแยกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.6589แสดงว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีความรู้เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 65.89
      4.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
= 4.65) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.54แสดงให้เห็นว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 5353 ครั้ง