ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

2.  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสาร

3.  ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานและสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสังคมโลก

4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

5.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม       เป็นพลเมืองดีและรู้ในภาวการณ์ของโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.  ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

7.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ

8. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

9. ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

10 พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและ   เป็นธรรม

11. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

12. ส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

13.ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตเป้าประสงค์


1.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไปและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันต่างๆ

2.  ผู้เรียนใช้ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ   ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกันกับนักเรียนในโรงเรียน

4.  ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพ

5.  ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและค่านิยมที่พึงประสงค์  ร้อยละ 100

6.  ผู้เรียนมีความตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี

7.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน(สากล)

8.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

9.   จัดตั้งกลุ่มงานส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการวิจัย

10. มีระบบบริหารการจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอาเซียน(สากล)

11. นำระบบ ICT  มาใช้ในการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. ผู้เรียนมีความภาคภูมใจในความเป็นไทย ยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง