ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาของชุมชน เน้นผลผลิตสู่อาเซียน เรียนรู้ทันเทคโนโลยี  กีฬาเยี่ยม เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมไทย  ร่วมใจตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา/คติพจน์ของโรงเรียน

                   ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย

                                                                              

มีคติธรรม

               สจฺจ เว อมตา วาจา หมายความว่า วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย  โค้งรองรับความงามและความดี 9 ประการ เป็นการปฏิญาณว่า “ลูก ฟ้าแสด ต้องปฏิบัติในความงามและความดีให้จงได้”