ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียนประกอบด้วยมงกุฎตั้งบนอักษร ย่อ “พ.ช.”

                ยอดมงกุฎมีรัศมี 9 แฉก หมายถึง ความงามทั้ง 4 และความดี 5 ประการ รวม 9 ประการ

              ที่นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พึงมี และปฏิบัติ