ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น

เพศหญิง

เพศชาย

รวม

จำนวนห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

54

77

132

4

มัธยมศึกษาปีที่ 2

70

90

161

5

มัธยมศึกษาปีที่ 3

60

90

148

5

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

184

257

441

14

มัธยมศึกษาปีที่ 4

62

100

162

3

มัธยมศึกษาปีที่ 5

43

75

118

4

มัธยมศึกษาปีที่ 6

33

56

89

3

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

138

231

369

10

รวมทั้งสิ้น

322

488

810

24