ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิืชัยชนูปถัมภ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นตัวแทน รร.มัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าแข่งขันชมรมTO
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่้ (964/0) 15 ก.ค. 59
จบปี 29 ครับ คิดถึงเพือนทุกคน (1374/0) 23 พ.ย. 56
แก้ไขเนื้อเพลงใหม่ด้วยค่ะ (1594/1) 18 ธ.ค. 55
ฝากคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (1635/0) 21 พ.ย. 55
มิติใหม่ ชัยชนู (1656/1) 08 พ.ย. 55
ถึงคุณครูฟ้าแสดทุกท่าน (1587/2) 08 พ.ย. 55
ศิษย์เก่าเข้าห้องนี้คับ (1666/2) 08 พ.ย. 55
สวัสดีลูกๆชาวฟ้าแสดทุกคน (1658/7) 08 พ.ย. 55
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรมในโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1hGNDjttWWJfBT9YOhZxS9SCnusZrwM2R?usp=sharing

เข้าสู่เวบไซต์ด้วย Qr Code
แผนที่โรงเรียน
แนะนำฝ่ายบริหาร
บุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์